UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor odlučuje jednoglasno. Upravni odbor ima 3 člana koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Upravni odbor:

 • Stara se o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

 • Utvrđuje planove rada i programe razvoja Udruženja, prati njihovo sprovođenje i po potrebi predlaže i preduzima neophodne mere.

 • Razmatra prijave za članstvo u Udruženju.

 • Po potrebi imenuje članove radnih tela i stručnih komisija.

 • Izrađuje materijalno-finansijske planove.

 • Dodeljuje posebna priznanja pojedincima i organizacijama.

 • Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

 • Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja.

 • Poverava posebne poslove pojedinim članovima.

 • Donosi finansijske odluke.

 • Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.

 • Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.