SKUPŠTINA

Skupština Udruženja je najviši organ i čine je svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice. Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova. Sednice mogu biti organizovane i telefonskim i elektronskim putem.

Skupština:

  • Donosi plan i program rada

  • Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta

  • Usvaja druge akte Udruženja

  • Bira i razrešava članove Upravnog odbora

  • Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora

  • Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj

  • Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja

  • Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu