O NAMA

Centar za bezbednost, menadžment i međunarodnu politiku je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi razvoja naučne misli u oblastima bezbednosti, međunarodne politike i menadžmenta, kao i edukacije članova i šire javnosti.

CILJEVI

Razvoj i promocija nauke radi primene multidisciplinarnog pristupa u rešavanju pitanja iz oblasti bezbednosti, menadžmenta i međunarodnih odnosa, kao i utvrđivanja veza između navedenih naučnih oblasti.
Očuvanje i razvoj opšteg fonda znanja i ukupnih naučnoistraživačkih i stručnih kadrova u društvenim naukama, a posebno u bezbednosti, menadžmentu i međunarodnim odnosima.
Uspostavljanje međunarodne naučne i profesionalne saradnje radi brže integracije Republike Srbije u evropski i svetski istraživački prostor.
Podsticanje novih istraživačkih poduhvata u različitim naučnim oblastima i ukazivanje na važnost nauke društvenim činiocima i široj publici.
Zalaganje za unapređenje naučnoistraživačkog rada, promociju i polularizaciju nauke i očuvanje postojeće naučne baštine.

ORGANI

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Skupština Udruženja je najviši organ i čine je svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine, Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice...
VIŠE

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor odlučuje jednoglasno. Upravni odbor ima 3 člana koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika...
VIŠE

AKTIVNOSTI

Radi ostvarivanja ciljeva, CeSMIP sprovodi sledeće aktivnosti:

  • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz bezbednosti, menadžmenta, međunarodnih odnosa, ali i iz drugih oblasti nauka.

  • Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim institucijama, naučne i stručne skupove, savetovanja, seminare, simpozijume, predavanja, forume, samite, obuke, okrugle stolove, prezentacije, akademske susrete, studijske posete, studentske prakse, letnje škole, radionice, istraživačke projekte, interkulturalne programe, treninge, panel diskusije i druge oblike edukacije u oblastima bezbednosti, menadžmenta i međunarodnih odnosa.

  • Sprovodi naučna, primenjena, razvojna i inovaciona istraživanja i analize od najvišeg društvenog značaja, a koja po karakteru mogu biti multidisciplinarna, strateška, teorijska i praktična, a imaju za specifičan cilj unapređenje znanja, promociju nauke i implementaciju inovacija.

  • Objavljuje tematske zbornike radova, časopise, monografije, knjige, periodične i druge publikacije poput različitih elaborata, studija, strategija, analiza i baza podataka od značaja za bezbednost, menadžment i međunarodne odnose.

  • Sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, stručnim udruženjima i centrima, kao i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave bezbednošću, menadžmentom i međunarodnim odnosima u cilju razmene informacija, razvoja partnerstva i zajedničkog delovanja.

  • Učestvuje u razvoju i promociji mladih istraživača, kao i profesionalne pozicije mladih kroz prakse, usavršavanja i volonterizma.

  • Konkuriše za sredstva i učestvuje u sprovođenju različitih projekata koje finansira država i druge domaće i strane institucije, naročito u oblasti obrazovanja, nauke i drugih programa koji mogu imati humani karakter.

  • Organizuje aktivnosti vezane za društvenu odgovornost privrednih i naučnih organizacija i institucija.

  • Obavlja konsalting i menadžment poslove pravnim i fizičkim licima iz oblasti bezbednosti, menadžmenta i međunarodnih odnosa.

  • Vodi računa o zaštiti interesa naučnih radnika i stručnjaka iz oblasti bezbednosti, menadžmenta i međunarodnih odnosa.