ČLANSTVO

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član Udruženja može biti svako fizičko i pravno lice, druga udruženja građana i preduzeća koja prihvataju ciljeve Udruženja i Statuta i podnesu prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja, a koja su u javnosti istaknuta kao lica sa pozitivnom reputacijom i poštovanjem u društvu, protik kojih se ne vodi nikakav krivični postupak u trenutku prijema. Poziv je trenutno otvoren.
UČLANI SE!
Članovi Udruženja su Osnivači i Pridruženi članovi. Odluku o prijemu u pridruženo članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Prava i dužnosti članstva

Član Udruženja ima pravo da:

 • Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja.

 • Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja.

 • Da biraju i budu birani u organe Udruženja, kao i da budu delegirani u ime Udruženja u organe i organizacije u zemlji i na međunarodnom nivou.

 • Da učestvuju u radu organa Udruženja, stručnih komisija i radnih tela u skladu sa Statutom.

 • Da budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima Udruženja.

 • Da pokreću inicijative i projekte u okviru ciljeva i zadataka Udruženja.

Član Udruženja je dužan da:

 • Da se pridržava Statuta, opštih akata i svih odluka organa Udruženja.

 • Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja.

 • Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja.

 • Savesno, stručno i blagovremeno izvršava zadatke koji su mu dodeljeni i koje je prihvatio u Udruženju.

 • Čuva ugled Udruženja.

 • Plaća članarinu.

 • Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 • Ispunjava ostale obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz Zakona i Statuta ovog Udruženja.